ولترشبکه

۱۵ سال حبس برای کسانی که لباس تیم بارسا را به تن می کنند

+

امارات متحد عربی ۱۳۵۰۰۰ یورو جریمه و ۱۵ سال حبس برای کسانی که پیام دوستانه برای قطر – حامی اخوان مسلمین - ارسال می دارند در نظر گرفته .

این تصمیم شامل کلیه ی مکالمات ( حتا تلفنی ) و پوشیدن لباس تیم بارسا ( به علت اسپانسر آن) نیز می باشد.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.