ولترشبکه

۴۷٪ رای برای هیئت قانونگذاران فرانسه

+

نخستین دور انتخابات هیئت قانونگذاران فرانسه در ۱۱ ماه ژوئن ۲۰۱۷ برگذار شد . تنها ۴۷،۶۲٪ از فرانسویان در این انتخابات شرکت کردند .

در واقعیت امر ، مجلس ملی فرانسه نمی تواند نماینده ی فرانسویان باشد .

قانون اساسی فرانسه این وضعیت را پیش بینی نکرده است . می توان گفت که این مهم ترین بحران قانونگذاری در این کشور است که پس از شکست ناپلئون سوم در سدان و تهاجم این کشور توسط دولت پروس و کمون پاریس در یک قرن و نیم پیش رخ می دهد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.