ولترشبکه

م آی ۶ عوامل ٬٬ بهار عربی ٬٬ خود را باز می گرداند

+

م آی ۶ نیروهای خود را پس از شکست در ٬٬ بهار عربی ٬٬ باز می گرداند . این پروژه که در سال ۲۰۰۴ توسط سر جیمز کریگ به طرح ریزی شد ،به صورت الگو برداری از ٬٬ شورش عربی ٬٬ لورنتز عربستان در راستای از هم پاشیدن امپراطوری عثمانی تدوین شده بود .

به هنگام جنگ اول جهانی ، توماس لورنتز ، به عرب ها وعده داد تا وحدت و آزادی آنها را در صورتی که موفق از هم پاشیدن امپراطوری عثمانی شود تضمین کند. در واقع آنها به دامن امپراطوری بریتانیا افتادند .

٬٬ بهار عربی ٬٬ این بار علیه ایران طرح ریزی شده بود . به صورتی که در همه ی نقاط جهان ، اخوان مسلمین را سر کار بیاورند ، تا آنها به صورت رابط امپریالیزم آنگلو – ساکسون عمل کنند .

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ ، یکی از عوامل اصلی این طرح ، آنگوس مک کی ، به صورت کاردار سفارت انگلستان در سوریه حضور داشت . پس از بسته شدن سفارت انگلستان در دمشق ، او پیوسته ماموریت خود را با همین عنوان در بیروت ادامه داد . در ماه مارس ۲۰۱۲ ، در کردستان عراق او کنسول سفارت انگلستان بود . هم اکنون نیز از سوی م آی ۶ به لندن فراخوانده شده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.