ولترشبکه

تظاهرات در بخش عرب نشین ایران

+

از چندین هفته پیش ، تظاهراتی در خوزستان ایران بر پا شد . آنها به تهران ایراد گرفته اند که فرهنگ محلی آنها را نادیده انگاشته .

تظاهرات پس از برنامه ی تلویزیونی آغاز شد که در آن با معرفی فرهنگ اقلیت های قومی نامی از شهروندان عرب ایرانی برده نشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.