Voltaire Network
Oversettelse

Monica Sortland

30 articles
 
 
 
 
Sanninga om «fake news»
av Thierry Meyssan
 
Resultata og utsiktene til Donald Trump Buenos Aires (Argentine) | 17 décembre 2017
Det ville vere eit alvorleg mistak å dømme president Trump etter kriteria til herskarklassen i Washington, og ignorere historia og kulturen til USA. Det ville også vere ein feil å tolke gjerningane hans utifrå ståstaden til europeisk tenkning. For forsvaret av retten til å bere våpen eller dei rasistiske demonstrasjonane i Charlottesville har ingenting med stønad til ekstremistar å gjere, men utelukkande fremjing av Bill of Rights [dei ti første tillegga til Grunnlova, som spesielt handlar om retten til individuelle fridommar og avgrensing av politiske styresmakter sine inngrep i liva til folk. Skrive av James Madison i 1791, etter innspel frå fleire av delstatane. Mrk. oms.]. Thierry Meyssan forklarer tankerekkene som han representerer, og teiknar opp ei vurdering av hans svært viktige økonomiske, politiske og militære oppfatningar. Han set også spørsmålsteikn ved grensene til US-amerikansk politisk tenkning og risikoen for å rive ned «Det amerikansk (...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa vel sjølvmord, stilt ansikt til ansikt med Tyrkia Damaskus (Syria) | 22 mars 2016
Ved signeringa av ein avtale med Tyrkia for å minske innstrauminga av flyktningar — som dessutan er ulovleg etter internasjonal lov — har leiarane av Den europeiske union tatt eitt steg vidare i pakta si med djevelen. Ein stor del av dei 3 milliardar euro dei årleg gir Ankara vill tene til å finansiere støtte til jihadistane, og som resultat dermed auke talet på immigrantar som flyktar frå krigen. Framfor alt, ved å oppheve visumregulasjonane med Tyrkia i dei komande månadane etablerer europearane fri sirkulasjon mellom Al-Qaïda-leirane i Tyrkia og Brussel. Ved å knuse folket i Irak og Syria under trykket av jihadistane som dei indirekte støttar, og overgi det tyrkiske folket til president Erdoğan sitt diktatur, førebur dei grunnlaget for ein storkonfrontasjon som dei sjølve vil bli offer (...)