رویال داچ شل [Shabake Voltaire]
ولترشبکه
شرکتهای چندملیتی

رویال داچ شل