یک سایت ناشناخته، به هدف جمع آوری اطلاعات بر ضد حزب الله، بر روی شبکه اینترنت پدید شده است.

این سایت، زیر نام Stop910.com، در سرتاسر جهان، فعالیتهای نفوذی اسراییل را به اقدامات احتمالی تروریستی حزب الله لبنان وصل میکند. این تارنما عکس های فعالان حزب الله را بمنظور شناسایی به نمایش گذاشته و انعام های چشمگیری را در بدل این اطلاعات عرضه مینماید. این تارنما به سه زبان عربی، اسپانیایی و انگلیسی نشرات دارد.

تارنمای اینترنتی نامبرده با کمپاین ناشناخته، که از جانب خدمات مخفی اسراییلی ها از بریتانیا به نشرات آغاز کرده است، بدون ارتباط نیست : یک ماشین خودکار، یک به یک با تمام نمره های تیلفونی فعال در لبنان به تماس شده و برای آنها در صورت دادن اطلاعات بر ضد حزب الله، پاداش های قابل ملاحظه یی پیشنهاد کرده بود.

اسرائیل یک دولت استعماری است که در خاک فلسطین غرس گردیده و از جانب ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. حزب الله یک شبکه مقاومت است که در آغاز از جانب فامیل های شیعه ایجاد گردید تا خاور نزدیک را از زیر سلطه امپریالیزم و صهیونیسم رهایی بخشد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی