جیمز کانل، وکیل مدافع عمار البلوشی 36 ساله که در گوانتانامو زندانی است، اظهار داشت که موکل وی از سالها بدینسو شکنجه شده است.

آقای کانل بر دو گزارش طبی تایید نشده اتکا ورزیده که نشاندهنده احتمال اعمال شکنجه استند. در این حال ، به قول څارنوال (دادستان) آقای کلی تریفیت، هر آنچه مربوط بازجویی ها میگردد، زیر نام « منابع و شیوه های » سی آی ای قید گردیده است. این راز همچنان بر بازجویی های معمول در زندانهای مخفی آف شور (eshor off) در کشتی های نیروی دریایی در آبهای بین المللی تطبیق گردیده است. بدین ترتیب، وکیل مدافع نه موارد و نه شیوه های تطبیق آنرا بالای موکل خویش میتواند ثابت کند.

آقای کانل درخواست نموده است تا رییس محکمه نظامی، سلول زندانی نامبرده در کمپ نمبر هفت (بخش مخفی سی آی ای) در گوانتانامو را بازرسی کند. اما قاضی نظامی، به دلیل آنکه بطور رسمی، دیگر شکنجه اجرا نمیگیرد، از این کار ابا ورزیده است.

عمار البلوشی شهروند یمن است. او بتاریخ 29 اپریل 2003 در پاکستان دستگیر و سپس بطور غیر قانونی در یک زندان مخفی سی آی ای بمدت بیشتر از دو سال شکنجه شده است. او بتاریخ 6 سپتمبر 2006 به گوانتانامو انتقال شده و از هفت سال بدینسو در آنجا بطور غیر قانونی در بند بسر میبرد.

بقول کمیسیون تحقیق ریاست جمهوری بر مسایل حملات یازدهم سپتامبر، عمار البلوشی تکت (بلیت) ها را خریداری و تمام چگونگی های زنده گی در ایالات متحده را در اختیار رباینده گان هواپیما ها گذاشته است. او همچنان فرد ارتباطی در انتقالات مختلف پولی بوده است.

قضیه عمار البلوشی در هنگام گفتگوها بالای بسته شدن احتمالی گوانتانامو مطرح گردید. سناتور میچ مک کانل به این نتیجه رسیده بود که پس از بسته شدن این زندان، به دلیل نبود مدارک موثق، نامبرده باید آزاد گردد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی