شبکۀ ولتر، پنجشنبه 25 اوت 2011، در ساعت 14 و 25 دقیقه به وقت گرینویچ – روزنامه نگارانی که از روز یکشنبه در هتل ریکسوس در طرابلس زندانی شده بودند، سرانجام با مداخلۀ صلیب سرخ بین المللی، چهار شنبه 24 اوت 2011 در ساعت 17 از هتل خارج شدند. چهار همکار شبکۀ ولتر، روزنامه نگاران تی یری میسان، مهدی داریوش ناظم رعایا، متیو اوزانون و ژولین تی در میان آنها بودند.
 [1]

با این وجود، هنگامی که از هتل خارج می شدند، شورشیان سعی کردند تی یری میسان را دستگیر کنند، او به خاطر نگارش مقالاتی که جنایات ناتو را افشا می کرد، شناخته شده بود. ولی او با مداخلۀ صلیب سرخ بین المللی نجات پیدا کرد.

روزنامه نگاران به هتل دیگری هدایت شدند، ولی دیگر زیر پوشش صلیب سرخ نیستند.

تا کنون، روزنامه نگاران نتوانستند به کشتی سازمان بین المللی برای مهاجرت بپیوندند، که (احتمالا) در سواحل طرابلس لنگر انداخته است.

شبکۀ ولتر شدیدا به علت مخاطراتی که از جانب شورشیان این گروه از روزنامه نگاران را تهدید می کند، در نگرانی به سر می برد. شبکۀ ولتر جامعۀ بین الملل را فرا خوانده است که از جان این روزنامه نگاران حفاظت کنند تا هر چه زودتر بتوانند به سلامت لیبی را ترک کنند.

[1Thierry Meyssan, Mahdi Darius Nazemroaya, Mathieu Ozanon, Julien Teil