در حالیکه بیست سال قبل پیشگویی میشد، که جنگ های مدرن با مهمات هدایت شده اجرا خواهند گردید، پیشرفت اندکی در زمینه صورت گرفته است. جنگهای پس از یازدهم سپتامبر این تکنولوژی را انکشاف بیشتر نبخشیده اند. در عین حال در مقابل پژوهش های چین و ایران، ایالات متحده موشک های رهبری شده خویش را که از یک کشتی هواپیما بر قابل انداخت باشند، باید کارگذاری نمایند.

انکشاف ضربه دقیق
به قلم بیری د. واتز، مرکز ارزیابی های ستراتیژیک و بودجوی، (رویه 44، بندهای 6،3)، اگست 2013

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی