ری مابوس، وزیر نیروی بحری، تد برنچ، معاون - ادمیرال و بروس ف. لاولس، کانتر- ادمیرال را، در چارچوب یک تحقیق در مورد رشوه ستانی انجام شده توسط NCIS (خدمات اطلاعاتی جنایی دریایی، م.) به حالت تعلیق در آورده است.

از دو ماه به این سو، چندین افسر عالی رتبه و یک اجنت NCIS بخاطر فروش اسرار نظامی به لیوناردو گلن فرانسیس، رییس شرکت گلن مالیزیایی، زندانی میباشند. تحقیق نشان داده است که هر دو ادمیرال خدمات روسپی ها و پرداخت پول نقد را پذیرفته اند.

معاون - ادمیرال تد برنچ (که در یک عکس سابقه در بالا دیده میشود) آمر خدمات اطلاعاتی نیروی دریایی میباشد. کانتر- ادمیرال بروس ف. لاولس آمر عملیات اطلاعاتی نیروی دریایی است.

گلن یک شرکت خدماتی است که از 25 سال به اینسو مامور نگهداشت و ترمیم کشتی های نیروی دریایی در آسیا است. در سال 2011 این شرکت یک قرار داد 200 میلیون دالری را بدست آورده است.

لیونارد گلن فرانسیس هر نوع معلومات در مورد رفت و آمد کشتی های جنگی ایالات متحده و افسران عالی رتبه را جمع آوری مینماید. در حال حاضر، روشن نیست که کی فرمان چنین یک خریدی را صادر کرده و از آن بهره میگیرد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی