آیا تصمیم ایالات متحده در مورد قطع کمک نظامی و مالی به مصر، در پی کودتای جنرال السیسی، میتواند تعبیری باشد بر تطبیق قانون منع حمایت از رژیمی که با زیر پا نمودن قانون اساسی بر اریکه قدرت تکیه زده و یا نتیجه ضعف اقتصادی واشنگتن است ؟ این پرسشی است که تیری میسان در یکی از مقالات خویش مطرح نموده است [1]. اگر تعبیر دوم درست باشد، پس امداد های مالی ایالات متحده قابل مقایسه است با امداد های مالی اتحاد شوروی به متحدینش که منجر به سقوط دیوار برلین، سپس فروپاشی اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی و پیروزی ایالات متحده گردید.

با این حال، کشتی فرماندهی جنگی مربوط قوای بحری روسیه در مدیترانه بنام واریاگ بتاریخ 11 نوامبر سال 2013 در بندر اسکندریه لنگر انداخت. این اولین کشتی جنگی نظامی روسیه است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در مصر توقف نموده است.

بتاریخ 13 و 14 نوامبر وزیران امور خارجه و دفاع در راس یک هیئت عالی رتبه روسیه، به منظور مذاکرات برای فروش بدون محدودیت تسلیحات مدرن، وارد قاهره خواهند شد. این هم یک آغاز نوین برای روسیه جدید است. به قول ریا نووستی (آژانس خبری روسیه، م.) مصر در نظر دارد تا به مبلغ 4 میلیارد دالر تجهیزات را خریداری نماید که واشنگتن از تحویل آن خود داری نموده است.

مطبوعات اسراییل از جانب خویش، سعی میورزد تا با پخش این خبر که نزدیکی مسکو- قاهره از جانب عربستان سعودی حمایت مالی گردیده است، این مسئله را کم ارزش جلوه دهد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« به سوی یک جهان بدون ایالات متحده »، نوشته تیری میسان، الوطن (سوریه)، شبکه ولتر، 15 اکتوبر 2013.