به قول دفتر ضد جنایت و مواد مخدره سازمان ملل متحد (ONUDC)، تولید مواد مخدر در سال 2012 در افغانستان 49 % افزایش یافته است و در سال 2013 36 % دیگر افزایش خواهد یافت. در سال 2014، این کشور 90 % تریاک جهانی را تحویل خواهد داد.

اقتصاد افغانستان یکبار دیگر تقریبا بطور کامل بطرف مواد مخدر روگشتانده است، در حالیکه نیروهای بین المللی آماده گی خروج خویش را میگیرند و در ماه اپریل سال آینده باید رییس جمهور نو انتخاب گردد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی