ولترشبکه

اقتصاد افغانستان دوباره تبدیل به تریاک میشود

+

به قول دفتر ضد جنایت و مواد مخدره سازمان ملل متحد (ONUDC)، تولید مواد مخدر در سال 2012 در افغانستان 49 % افزایش یافته است و در سال 2013 36 % دیگر افزایش خواهد یافت. در سال 2014، این کشور 90 % تریاک جهانی را تحویل خواهد داد.

اقتصاد افغانستان یکبار دیگر تقریبا بطور کامل بطرف مواد مخدر روگشتانده است، در حالیکه نیروهای بین المللی آماده گی خروج خویش را میگیرند و در ماه اپریل سال آینده باید رییس جمهور نو انتخاب گردد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.