از سال 1984 به این سو برونئی از بریتانیا استقلال خویش را بدست آورده است. این کشور از جانب یک شخص، بنام حسن البلقیه اداره میشود که از سال 1967 به این طرف در این کرسی تکیه زده ( که در آن زمان زیر قیمومیت ملکه الیزابت قرار داشت). او عنوان « رییس دولت » خویش را با القاب صدراعظم، وزیر دفاع، وزیر امور مالی، رییس پوهنتون (دانشگاه)، رییس پولیس، فرمانده اعلای نیروهای مسلح و پیشوای مومنان، امتداد بخشیده است.

این سلطنت بتاریخ 15 اکتوبر سال 2013 اولین دولت آسیای جنوب شرقی است که شریعت را به مرحله اجرا گذاشت. این اقدام پرهیز کارانه، سازمان اصالت زیر را تکمیل مینماید : پس از این نه تنها فروش الکل ممنوع است، بل در ساعات نماز روزهای جمعه، مومنان باید دکان های خویش را ببندند و مجبور به اشتراک در آن میباشند.

از سال 1962 به بعد، این سلطنت در حالت اضطراری به سر میبرد. تظاهرات قدغن میباشند. سلطان در اکادمی شاهی سندهرست (بریتانیا) آموزش نظامی دیده است. نظم عامه توسط واحد های نظامی بریتانیا، مستقر در یک جزیره است که سلطان کرایه (مقرری سالیانه) آنرا میپردازد.

400000 مسئله مربوط به سلطان از جانب پارلمان متشکل از 21 تن افرادی که از جانب پادشاه انتخاب میگردند، نماینده گی میشود. تمام احزاب سیاسی، بجز حزبی که از جانب سلطان رهبری میگردد، ممنوع اند.

سلطان حسن البلقیه با یک اقتصاد عمدتا استوار بر پایه درآمد نفتی خویش، پس از شاه عبدالله عربستان سعودی، دومین رییس دولت ثروتمند ترین جهان میباشد.

برونئی به نحوی قطر جنوب شرق آسیا میباشد. در این احوال، در حالی که امارات از جانب اکزون- موبآیل (راکفلر) اداره میشود، این سلطنت قلمرو شل میباشد.

اکنون ایالات متحده میخواهد در این بهشت سرمایه داری، بزرگترین پایگاه نظامی خویش در جهان را بنا نهد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی