در طی چار سال، یعنی از سال 2003 تا سال 2006، سی آی ای برنامه برگرداندن اعضای القاعده به گوانتانامو را عملی کرده است. اجنت های دوجانبه در یک تاسیسات مخفی که همچنان در این پایگاه نظامی معروف به « پنی لین » واقع است، آموزش دیده اند.

به قول افسرانی که این راز را افشا نموده اند، این برنامه امکان آنرا بوجود آورده تا بقدر کافی تروریست ها را گرد آورند و آنها را به معرفی کننده گانی مبدل نمایند که در هنگام دستگیری و یا اعدام رهبران القاعده به درد میخورند.

چنین بیان حوادث، واقعیت را می پوشاند : قسمت اعظم زندانیان گوانتانامو هرگز به القاعده مربوط نبوده اند. مرکز شکنجه گوانتانامو هدف گرفتن اعتراف نه، بل اختراع چنین اعتراف ها را دارد. عناصر چندی که روند تبدیل عملکرد آنها پایدار است، به عنوان اجنت های دو جانبه استخدام و اجرای وظیفه مینمایند.


 « پنی لین : تاسیسات مخفی دیگر سی آی ای در گوانتانامو »، نوشته ادم گولدمن و مت آپووزو، اسوشیتد پرس، 26 نوامبر 2013
 « اسرار گوانتانامو »، نوشته تیری میسان، ادنه که (فدراسیون روسیه)، شبکه ولتر، 28 اکتوبر 2009

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی