سه شهروند سوریه بر ضد لوران فابیوس، به اتهام دست داشتن وی در تهدید به مرگ، حمله به منازل، تخریب و کشتار، قطع عضو، قتل، آدم ربایی، بازداشت و عدم دسترسی به جسد به دلیل نداشتن تعلق به یک دین خاص، به دادگاه قضایی جمهوری فرانسه شکایت نموده اند.

شکایت کننده گان، خانم القاسم و بانوان هریک الابراهیم و سلیم، چنین میپندارند که لوران فابیوس، به عنوان وزیر امور خارجه، از مقام خویش، با سلب مشروعیت سوریه یی ها در مبارزه بر ضد تروریزم و مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن استفاده از تروریزم علیه غیر نظامیان به دلیل عدم تعلق آنان به مذهب سنی، سو استفاده ها نموده است.

آنها از جانب یک گروه بین المللی از وکلا، که خود از سوریه دیدن نموده و جنایات انجام شده توسط جهادی های بین المللی را، که مورد حمایت لوران فابیوس قرار دارند، مشاهده نموده اند، حمایت میشوند [1].

دادگاه قضایی جمهوری، یک نهاد مربوط قانون اساسی است که صلاحیت صدور حکم در مورد جنایات وزیران، حین اجرای وظایف شان، را دارد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« - شکایت گروه از وکلا برای صلح در سوریه »، 3 مارچ 2013
http://www.voltairenet.org/article177722.html
- « سوریه تجاوز شده از هر طرف، ایستاده گی میکند »، نوشته برنارد ریپرت، دامیان ویگیه، فبریس دلینده، پاسکال ژنو، شبکه ولتر، 15 اکتوبر 2013
http://www.voltairenet.org/article180572.html