در حالیکه کشور دچار یک بحران جدی است، رسانه های اسراییلی ول خرجی های گزاف صدراعظم خویش و همسرش سارا را افشا کردند : 909000 دالر در طول سال 2012

به این ترتیب بنیامین نتانیاهو در سال 2012 به مبلغ 1700 دالر برای شمع معطر، 23300 دالر برای گل، 3000 دالر برای شیریخ وانیل و توت زمینی، 11800 دالر برای مواد لباس شویی، 41600 دالر را در رستوران و غیره به مصرف رسانده است.

این مصارف بالاتر از بودجه 300000 دالر اختصاص داده شده برای نامبرده میباشد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی