ولترشبکه

جهاد گران در تظاهرات شهر کیف امنیت را تامین میکنند

+

از یک هفته به این سو در شهر کیف تظاهرات دامنه داری سعی دارند تا بر دولت فشار وارد کنند که بر تصمیم خویش مبنی بر عدم امضای موافقتنامه در پیوستن به اتحادیه اروپا تجدید نظر نماید.

در واقع، اوکراین از لحاظ تاریخی میان دو جمعیت تقسیم شده است : در غرب طرفداران اتحادیه اروپا و در شرق هواداران روسیه. بر اساس همین تقسیم بندی بود که « انقلاب نارنجی » برپا گردیده و اکنون تظاهر کننده گان تلاش دارند تا آنرا دوباره رونق بخشند.

در این حال، خدمات انسجام و امنیت این تظاهرات را یک گروه از جوانان تاتار شبه جزیره کریمیه بدوش گرفته اند.

آنها اعضای جنبش آزات لیک (آزادی) مربوط جوانی بنام نئیل نبیوولین که هوادار ترکیه بزرگ است، میباشند. آنها هم از جانب احزاب تروتسکیست، یعنی جبهه چپ روسیه مربوط سرگی اوودالتسوف و هم از جانب دولت رجب طیب اردوغان ترکیه، حمایت میشوند. این افراد تازه از راه ترکیه، که قبلا از همانجا برای جهاد بر ضد دولت سوریه اعزام شده بودند، وارد اوکراین گردیده اند. آنها باعث تحریکاتی شده اند که پولیس ضد شورش را نا گزیر به انجام خشونت نموده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.