چک هاگل وزیر دفاع اعلان کرد که بودجه پنتاگون در پنج سال آینده به مبلغ 100 میلیارد دالر یعنی 20 در صد بودجه کنونی، کاهش خواهد یافت و این مبلغ، مزید بر کاهشی است که قبلا در جریان سال جاری انجام یافته است.

به عنوان مثال، وزیر دفاع اعلان کرد که از 2400 تن کارکن اداره خویش، نامبرده 200 تن را بدون تاخیر از کار سبک دوش خواهد نمود.

کاهش پرسونل باید در درجه اول شامل حال کارکنان غیر نظامی این وزارت خانه گردد. تقلیل برنامه های این وزارتخانه باید عمدتا شامل شرکت های قرارداد فرعی مانند بوئینگ، ناردروپ گرومن، لاکهید مارتین و رایتئون و تعویض تجهیزات گردد.

این کاهش های بودجه وی مبتنی بر فرصت ها انتخاب گردیده نه بر اساس یک برنامه دقیق نیازمندیهای مبرم امنیت ملی. آنها تناقض و عدم کارآیی فزاینده یی در اردوهای ایالات متحده را باعث میگردند که مطمئنا قادر به انجام عملیات کماندویی اعجاب انگیز خواهد بود، اما از این پس به اقدامات بزرگ نخواهند پرداخت.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی