دستگاه پنتاگون در اطراف ایران، نه تنها گسترش پایگاه های نظامی بحرین به منظور جابجا سازی هواپیماهای 22-F [1] است، بل یک شبکه از رادار های نوار- X میباشد که امکان نظارت بر حریم هوایی ایران را میسر میسازد.

به این شکل، پایگاه های نظارت رادار در مناطق زیر تثبیت موقعیت گردیده اند
 مانت کرن (دشت نجف)، اسراییل
 کوریچیک، ترکیه
 پایگاه تشخیص ناشده در قطر
 الظفره، امارات متحده عربی
 کمپ عریفجان، کویت
این پایگاه ها دایمی بوده و ساختمان های نهایی آن در جریان اند.


[1] « پنتاگون هواپیماهای بمبارد خویش را در اطراف ایران نصب مینماید »، شبکه ولتر، 7 دسامبر 2013

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی