دستگاه پنتاگون در اطراف ایران، نه تنها گسترش پایگاه های نظامی بحرین به منظور جابجا سازی هواپیماهای 22-F [1] است، بل یک شبکه از رادار های نوار- X میباشد که امکان نظارت بر حریم هوایی ایران را میسر میسازد.

به این شکل، پایگاه های نظارت رادار در مناطق زیر تثبیت موقعیت گردیده اند
- مانت کرن (دشت نجف)، اسراییل
- کوریچیک، ترکیه
- پایگاه تشخیص ناشده در قطر
- الظفره، امارات متحده عربی
- کمپ عریفجان، کویت این پایگاه ها دایمی بوده و ساختمان های نهایی آن در جریان اند.


[1] « پنتاگون هواپیماهای بمبارد خویش را در اطراف ایران نصب مینماید »، شبکه ولتر، 7 دسامبر 2013

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی