کمیسیون نظامی مرکزی فرمان داده است که زیر نظارت رییس جمهور ژی جیپینگ، یک باز سازی مکمل ساختار فرماندهی اردوی مردمی آزادی چین صورت پذیرد.

هدف اینست که نیروهای مسلح را که در حال حاضر بیشتر بر قوای پیاده استوار است، به یک نظام مدرن مبدل نماید که در یک عملیات، همزمان نیروهای بحری، هوایی، فضایی و نیروهای هسته وی را در بر گیرد.

این بازسازی بسیار بلند پروازانه، در یک پلینوم حزب کمونیست، به هدف آماده ساختن چین در برابر یک تهاجم احتمالی ایالات متحده تصویب گردید.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی