سازمانهای بشر دوستانه، پس از رسیدن قطعات اردوی فرانسه، به تعداد 461 جسد از کشته شده گان عیسوی مذهب را در جمهوری آفریقای مرکزی جمع آوری نموده اند. تعداد مسلمان های کشته شده نا معلوم است، به سببی که اجساد آنها در مساجد انتقال داده شده اند و سازمانهای بشردوستانه هنوز اقدام نه نموده اند تا به آنجا ها وارد گردند.

جمهوری آفریقای مرکزی پس از کودتای فرانسوا بوزیزه در سال 2003 بر ضد رییس جمهور منتخب آنژ- فلیکس په ته سی، که از جانب لیبی حمایت میگردید، در حالت جنگ داخلی قرار دارد.

بوزیزه از جانب ائتلاف (سلیکه) در ماه مارچ سال 2013، که به نفع میشل جوتودیه انجام شد، سرنگون گردید. از همان آغاز رسیدن به قدرت به عنوان رییس جمهور، او ائتلاف را منحل نمود، اما، با اتخاذ سیاست اجبار، نتوانست سربازان قبلی خویش را به خدمت خود قرار دهد. او در یک کشوری که چار پنجم (هشتاد در صد، م.) جمعیت آن عیسوی مذهب اند، اولین رییس جمهور مسلمان میباشد.

رسیدن قطعات فرانسه به سیاست های تحمیلی « ائتلاف شبه نظامیان سابق [ضد بوزیزه] » (سلیکه) در برابر عیسوی مذهبان خاتمه بخشید، اما همین عیسوی مذهبان را در انتقام جویی از مسلمانان که بر آنها ظلم روا داشته بودند، تشویق نمود. در نهایت، به نظر میرسد که برای فرانسه مقدور نیست تا در میان دو جبهه قرار گیرد. چنین احساس میشود که فرانسه، با آنکه از کودتای فرانسوا بوزیزه حمایت آشکار نموده بود، جانب داری اختیار کرده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی