در روم، مرکز « بازار، فرهنگ و اخلاقیات » مربوط به دانشگاه اسقفی صلیب مقدس، یک مضمونی زیر عنوان « اقتصاد برای دینی ها » را آغاز نموده است.

جلسه آغازین آن را یک مشاور سابق مارگریت تاچر، سپس معاون سابق شرکت گلدمن ساکس بین المللی بنام لارد برایان گریفیتس آف فارستفاک پیش خواهد برد.

دانشگاه اسقفی صلیب مقدس در حقیقت چهره و نماد اکادمیک اوپوس دای میباشد.

لارد برایان گریفیتس همزمان رییس لامبث فند است که خلع و نصب اسقف اعظم آنجلیک مربوط کانتربوری را به عهده دارد.


* (اوپوس دای یک سازمان مذهبی مربوط کلیسای کاتولیک رومی است که در سال 1928 توسط هوزه ماریا اسکریوا در مادرید تاسیس گردید. اکنون مقر اوپوس دای در روم میباشد. تکیه بر ویکی پیدیا، م.)

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی