ولترشبکه

معاون سابق رییس شرکت گلدمن ساکس بین المللی، استاد در اپوس دای *

+

در روم، مرکز « بازار، فرهنگ و اخلاقیات » مربوط به دانشگاه اسقفی صلیب مقدس، یک مضمونی زیر عنوان « اقتصاد برای دینی ها » را آغاز نموده است.

جلسه آغازین آن را یک مشاور سابق مارگریت تاچر، سپس معاون سابق شرکت گلدمن ساکس بین المللی بنام لارد برایان گریفیتس آف فارستفاک پیش خواهد برد.

دانشگاه اسقفی صلیب مقدس در حقیقت چهره و نماد اکادمیک اوپوس دای میباشد.

لارد برایان گریفیتس همزمان رییس لامبث فند است که خلع و نصب اسقف اعظم آنجلیک مربوط کانتربوری را به عهده دارد.


* (اوپوس دای یک سازمان مذهبی مربوط کلیسای کاتولیک رومی است که در سال 1928 توسط هوزه ماریا اسکریوا در مادرید تاسیس گردید. اکنون مقر اوپوس دای در روم میباشد. تکیه بر ویکی پیدیا، م.)

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.