ولترشبکه

رییس جمهور مرزوکی شایستگی شرایط لازم برای کرسی خویش را ندارد

+

تارنمای تونیزی سکریت فشرده یی از گواهینامه تولد رییس جمهور منصف مرزوکی را نشر نموده است. سند چنین تذکر میدهد: « بر مبنای فیصله دادگاه ابتدایی گرومبالیا، مورخ 6 دسامبر سال 2011، تحت نمبر 80180 دوسیه حاضر، در مورد تغییر وارده چنین تصویب میدارد: تابعیت مادر شخص دارنده این گواهینامه تولدی، تونسی میباشد ».

به قول تونیزی سیکریت، مادر رییس جمهور همیشه با تابعیت مراکشی حیات به سر برده است و بر مبنای ماده 40 قانون اساسی سال 2009، این دلیلی میشود برای عدم امکان احراز کرسی رییس دیوان عالی قضایی برای او.

طارق کهلاوی، یکی از نزدیکان رییس جمهور در برابر الشاهد این سند را معتبر خوانده است. به باور وی، دادگاه تنها به منظور تصحیح یک اشتباه اداری « در گواهینامه تولدی منصف مرزوکی، در مورد مادرش به اشتباه درج گردیده بود که تابعیت مراکش را دارد »، دست به این اقدام زده است.

تلویزیون مراکش به نوبه خویش مسئله رییس جمهور تونس را مربوط به پادشاه محمد ششم میپندارد.

منصف مرزوکی، به عنوان روشنفکر چپ، که بدون داشتن حمایت از جانب مردم، در مسایل دفاع از حقوق بشر فعال بود، از برکت رای که اخوان المسلمین به او ارزانی نموده بود، به ریاست جمهوری انتخاب گردید. وظیفه عمده نامبرده، با داشتن اختیارات محدود، ارایه تضمین غیر مذهبی بودن، از یک جانب در کشورش برای دولت النهاده و از جانب دیگر در خارج، در مورد بمباردمان لیبی و حمله بر سوریه، بود که او آنرا به عنوان ادامه « بهار عربی » معرفی میکرد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

اسناد پيوسته

 
(JPEG - 116.9 kb)
 
ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.