وزارت امور خارجه جلد تازه از تاریخ دیپلماتیک خویش بنام روابط خارجی ایالات متحده (فارن رلیشن آف دی یونایتد ستیتس، FRUS)، جلد XXII، کانگو، (امور خارجی ایالات متحده) 68- 1960 را منتشر نموده که شامل اسناد متعدد در مورد عملیات مخفی میباشد.

به این ترتیب، واشنگتن پس از گذشت 50 سال، دخالت خویش در سرنگونی و قتل پاتریس لومومبا را اعتراف نمود. این مورد، چشم انداز بحران نامبرده در سال 1994، بنام روابط خارجی ایالات متحده، 1963- 1961، جلد XX، بحران کانگو، که از عملیات مخفی در کل چشم پوشی مینمود، را عمیقا تغییر میدهد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

titre documents joints