نیروهای ملی گرای لیبیا اداره شهرهای متعددی را، قبل از همه، در جنوب کشور بدست آورده اند.

از مدت سه روز به این سو، تظاهرات عدیده یی ضد ناتو گزارش داده شده.

پرچم سبز دوباره بر فراز اجدبیه، مارسا البریجه، بندر راس لانف، صباح، سلوک و همچنان طبروک در اهتزاز در آمده است.

شورای ملی، که از جانب ناتو تحمیل شده است - اما عمدتا از قذافیست های سابق متشکل میباشد، و برخی از آنها پنهانی تا هنوز وفادار باقی مانده اند- در کشور حالت اضطراری اعلان کرده است.

در لیبیا هرگز انقلابی به وقوع نه پیوسته، بل یک عملیات زیر پوشش ناتو به منظور تحریک روند تجزیه بن غازی و استفاده از القاعده برای براندازی دولت طرابلس و قتل معمر القذافی انجام شده است. مداخله « بشردوستانه » خارجی به تعداد 160000 کشته به جای گذاشته و دو سوم جمعیت کشور را به مهاجرت گسیل داشته است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی