بتاریخ 20 جنوری سال 2014، یعنی دو روز قبل از گشایش کنفرانس صلح ژنیو 2، یک دفتر وکالت در لندن بنام کارتر- رک گزارش اتهام زنی بر «رژیم کنونی سوریه» در خصوص جنایات جنگی و جنایات ضد بشری را انتشار داد.

این دفتر، افراد با نامی مانند سر دسماند لورنز ده سیلوا، پروفسور سر جئوفری نایس و پروفسور داوید م. کرین، که هر سه در سابق څارنوالان (دادستان) بین المللی بوده اند، برای بررسی چشمدید های «سزار» و مطالعه اسناد اتهام زنی که به دسترس آنها قرار داده شده، را استخدام نموده است.

سر دسماند لورنز ده سیلوا نگارنده یک گزارش سفارش شده از جانب صدراعظم در مورد مرگ یک وکیل مدافع آیرلندی که از جانب فامیل مقتول با واژه نسبتی « ننگ » عنوان شده بود، میباشد. او مسئولیت مقام ها را، که دیگر پنهان شدنی نبود، بل مدارکی بر ضد رهبران گرد آورده بود، به رسمیت شناخته بود. چهره سر جئوفری نایس با تعقیب سلوبودان میلوسویچ در مدت دو سال، بدون آنکه موفق به ارایه ثبوتی در خصوص جنایت ضد بشری وی گردد، به تصویر کشیده میشود. روند محاکمه (دادگاه) با مرگ زندانی (مراد از میلوسویچ است، م.) پایان یافت. داوید م. کرین یکی از مسئولین سابق سی آی ای و دی آی ای است که از آغاز جنگ بر ضد سوریه، برنامه کشاندن بشار الاسد در برابر یک محکمه ویژه بین المللی را رهبری مینماید.

« سزار » ادعا میکند که یک افسر پولیس نظامی سوریه است که بطور معمول مامور عکس برداری از صحنه های جنایی میباشد. او اذعان میکند که در تنش های اخیر در سرد خانه های بیمارستان های نظامی، از قربانیان « رژیم » عکس برداری نموده است. او میگوید که در اواخر سال 2013 فرار نموده است. او به وکلاء مدافع کارتر- رک به تعداد 55000 قطعه فوتو از 11000 جسد را، که ادعا میکند همه را خودش عکس برداری نموده، ارایه داشته است.

بر مبنای آن این دفتر، بدون آنکه بتوان منبع عکس ها و افرادی را که این عکس ها از آنها نماینده گی میکند، را بررسی کرد، نتیجه گیری میکند که بر « دستگیر شده گان [دولت] » از جانب « رژیم » محرومیت از غذا و شکنجه عملی شده است.

دفتر کارتر- رک در هر برگ گزارش عمومی خویش دوبار واژه « محرم » را مهر کوبی کرده است. سزار توضیح نداده است که به چی دلیل « رژیم کنونی سوریه » باید بطور مداوم قربانیان خویش را به سرد خانه ها انتقال داده و اجازه عکسبرداری آنها را به وی بدهد.

از این اتهامات کارتر- رک تنها میتوان نهایت شگفت زده شد. در واقع، در سوریه مسایل قانونی تمرکز یافته وجود ندارد. حتا ممکن نیست تا اردوی عرب سوریه تعداد دقیق جهاد گرایانی را که از بین برده است، بیان نماید (تخمین های رسمی در میان فاکتور 1 تا 4 در نوسان است). هکذا نا ممکن است تا یک افسر پولیس نظامی، به تنهایی 11000 جسد را عکس برداری نماید.

دفتر کارتر- رک پذیرفته است که برای قطر کار میکرده و این اخیر الذکر به امید آنکه از ارایه همکاری با عملیات تبلیغاتی متعدد کارگذاری شده از جانب الجزیره (کانال تلویزیونی قطر که از لندن نشرات دارد) دوری جوید، به این دفتر مراجعه نموده است.

بطور عمده، دفتر کارتر- رک از 55000 قطعه فوتو تنها 10 قطعه آنرا انتشار داده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

titre documents joints