ولترشبکه

افواه در مورد تجدید سازمان در عربستان سعودی

+

در لندن و ژنیو گمان زده میشود که عبدالله پادشاه عربستان سعودی در حال اعلان تجدید نظر بر سیاست خارجی و آماده سازی جانشین خویش میباشد.

در چنین یک منظری، رییس خدمات مخفی، ولیعهد باندار بن سلطان متهم به داشتن عدم درک و شناخت درست میباشد که در پی یک سو قصد در جولای سال 2012 بر وی رخ داده بود، و ولیعهد سعود ال فیصل، از 38 سال به اینسو در کرسی وزیر امور خارجه، که بسیار سالخورده شده است.

از یک هفته به اینسو، منابع مختلفی حاکی از آنند که ولیعهد باندار در ایالات متحده در یک بیمارستان برای یک عمل جراحی بستری میباشد. در این مدت اقامت وی در بستر، یک فرستاده ویژه واشنگتن به ریاض گسیل شده تا از پادشاه و پسرش مواظبت نماید.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.