در حالیکه مصرف ساختمان مقر جدید ناتو در آغاز به مبلغ هنگفت ۷۵۰ میلیون یورو تخمین زده شده بود، سخنگوی پیمان اعلام نمود که این مبلغ به ۱ میلیارد یورو افزایش داده شود.

صورت حساب میان ۲۸ کشور عضو تقسیم خواهد شد.

روشن نیست که کدام دلایل اتحادیه ساختمانی بلجیم - هالند بنام بی ای ام - الیانس را وادار ساخته تا چنین افزایش بودجه وی را درخواست نماید.

دلیل هر چه باشد، مقر جدید در نیمه سال ۲۰۱۶ نی، بل در آغاز سال ۲۰۱۷ به بهره برداری سپرده خواهد شد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی