تصویر یک زندانی اوکراینی، برهنه، در برف، در محاصره نیروهای پولیس، که او را به سخره گرفته اند، در سرتاسر جهان در گردش بود. این فیلم خشونت رژیم را، که تظاهر کننده گان با جلال خاص در میدان، سعی میورزند آنرا سرنگون کنند، به نمایش گذاشته است.

مشکل این فیلم : در اخیر این صحنه، اندری دوبروفیک با یونیفورم شناخته میشود. یعنی آقای دوبروفیک، که سالها قبل وزارت امور داخلی را ترک کرده و مسئول امنیتی اتحادیه پان اوکراینی « حزب » (باتکیفشچینه) مربوط الیگارش یولیا تیموشنکو مقرر گردیده بود.

به قول وریمیه (Vremia) این فیلم تبلیغاتی که شاید توسط اندری کوژیمیاکین، یک کارگردان تلویزیون که همزمان برای خانم تیموشنکو نیز کار میکند [1]، تهیه شده باشد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« شکنجه یک فعال برهنه – نمایش صحنه از مخالفان ؟ »، نوشته اکاتیرینا ژوراولیوا، 31 جنوری سال 2014.