در سال 2013 شرکت تویتر به تعداد 352 درخواست سانسور بدست آورده است که از جمله 306 آن مربوط به مقامات فرانسه میشود. این رقم 87 % مجموع تقاضا ها را تشکیل میدهد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی