ولترشبکه

افزایش انفجاری تولید جهانی تریاک و هیروئین

+

یوری فدوتف، رییس اداره ملل متحد بر ضد جنایت و مواد مخدر (ONUDCP) توضیح نمود که در سال 2013، کشت خشخاش به یک حد تاریخی بیسابقه یی رسیده است، بالاتر از رکورد سالهای 8-2007.

375 تن از افغانستان صادر میشود، در حالیکه 50 تن از میانمار (برما، م.) و لائوس بدست می آید.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.