یوری فدوتف، رییس اداره ملل متحد بر ضد جنایت و مواد مخدر (ONUDCP) توضیح نمود که در سال 2013، کشت خشخاش به یک حد تاریخی بیسابقه یی رسیده است، بالاتر از رکورد سالهای 8-2007.

375 تن از افغانستان صادر میشود، در حالیکه 50 تن از میانمار (برما، م.) و لائوس بدست می آید.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی