ولترشبکه

کانادا مخالفان مسلح اوکراین را حمایت مالی میکند

+

وزیر امور خارجه کانادا یک « امداد استثنایی » را به یک سازمان غیر دولتی اوکراین، به منظور پرداخت مواد طبی و یک بیمارستان صحرایی که قبلا سفارش شده بود، ارایه نمود.

این معامله بتاریخ 17 فبروری سال 2014، در هنگام حمله بر میدان از جانب مخالفان تحقق پذیرفته است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.