وزیر امور خارجه کانادا یک « امداد استثنایی » را به یک سازمان غیر دولتی اوکراین، به منظور پرداخت مواد طبی و یک بیمارستان صحرایی که قبلا سفارش شده بود، ارایه نمود.

این معامله بتاریخ 17 فبروری سال 2014، در هنگام حمله بر میدان از جانب مخالفان تحقق پذیرفته است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی