پارلمان اوکراین حرکتی (پیشنهادی، م.) را فیصله نمود که به سه امضا کننده گان توافقنامه بوداپست در مورد حفاظت تمامیت ارضی کشور اشاره مینماید.

در سال 1994، ایالات متحده، بریتانیا و روسیه توافقنامه یی را در بوداپست به امضا رساندند که تمامیت ارضی اوکراین را در بدل صرف نظر این کشور از برنامه هسته یی نظامی اش، تضمین مینمود [1].

افراد مسلح، هوادار تجزیه کریمیه، و با دلبستگی برای پیوستن به روسیه، اداره میدان هوایی (فرودگاه) سیمفروپول را بدست گرفته اند.

از دیدگاه روسیه، کودتای 22 فبروری خود تخطی از سند نهایی هلسینکی و توافقنامه بوداپست از جانب ایالات متحده و بریتانیا میباشد.


[1] توافقنامه در مورد تضمین امنیت در رابطه با صرف نظر اوکراین از پیمان گسترش سلاح ذره وی، شبکه ولتر، 5 دسامبر 1994.
http://www.voltairenet.org/article182373.html

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی