ناتو نباید در کریمیه مداخله کند، اما به قول کارشناس سیاسی روس، الکساندر دوگین، یک شاخه فرعی اکادمی (بلک واتر سابق)، بنام گری ستون لمتد، به پیاده شدن در اوکراین آغاز نموده است.

این مزدوران دسته دسته با لباس غیر نظامی و با بسته های سنگین به میدان هوایی (فرودگاه) کیف فرا میرسند و از آنجا به ادیسه فرستاده خواهند شد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی