کانال تلویزیونی رشیه تو دی یک بخشی از شنود گفتگوی تیلفونی اورماس پائت، وزیر امور خارجه کشور استونیا را انتشار داد که در آن نامبرده توضیح میدهد که سنایپر های مرموز چار راه میدان، وابسته به مخالفان هوادار اروپا بودند.

بدون موضعگیری شخصی خودش، این وزیر لیبرال در این مورد به خانم کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا، به منظور بیان شکاکیت خویش، تیلفونی گفتگو کرده بود. صحت این گفتگو از جانب دو شخص کارشناس تصدیق شده است. تاریخ آن از یک هفته قبل میباشد.

این وزیر، با خشم اعلان کرد که توسط دکتر اولگا بوگومولتس (داکتر شهیر امراض جلدی که در تظاهرات چار راه میدان شرکت داشت) تصدیق شده که افراد وابسته با مخالفان هوادار اتحادیه اروپا میباشند – و نه اعضای نیروهای امنیتی، طرفدار رییس جمهور یانوکوویچ – که همزمان، هم بالای پولیس و هم بالای تظاهر کننده گان، به منظور تحریک آنها و سرنگونی دولت، آتش گشوده اند.

اداره یی که در پی کودتا به قدرت رسیده است، به اتهام دادن دستور آتش گشودن بر مخالفان، حکم بین المللی بازداشت علیه رییس جمهور ویکتور یانوکوویچ را صادر نموده و او را مسئول اصلی این رویارویی در چار راه میدان میداند.

شبکه ولتر از همان آغاز این رویارویی ها خاطرنشان نموده است که، سنایپر های مرموزی که همزمان بالای جمعیت مردم و پولیس آتش گشوده اند، از سال 1989 به این سو، در تمام « انقلاب های رنگی » و یا « بهار عرب »، مشابه باهم مشاهده شده اند. در مورد قضیه بنغازی سال 2011، چار عضو نیروهای ویژه ایتالیا، پس از سرنگونی رژیم لیبیا، اعتراف کردند که از جانب ناتو برای تحریک جنگ داخلی به آنجا اعزام شده بودند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی