کمیسیون انتخاباتی سلوادور در 29 مرکز رای دهی، شمارش دوباره رای ها را دستور داده است، در حالیکه شمارش رسمی پایان یافته و نشان میدهد که نامزد چپی ها، سلوادور سانچز سیرن با تفاوت رای % 0.2 به پیروزی دست یافته است.

این دست آورد برای ناظران، که در انتظار یک پیروزی بمراتب گسترده تر چپ بودند، غیر منتظره بود. نتایج مذکور به سبب رای نامزد دست راستی، نورمان کوییانو، چنین بود، که نامبرده در برخی از مراکز رای دهی بر تقلب در شمارش مشکوک میباشد.

سانچز سیرن معاون رییس جمهور کنونی در حال خروج است. او استاد سابق، شاگرد پاولو فرایره (نگارنده اثر پداگوژی سرکوب شده گان) و چریک سابق است که بر شفیق هندال در راس جبهه آزادی بخش ملی فارابوندو مارتی (FMLN) پیروز شد.

گفتگوی ریاست جمهوری را با وجود جنایات « ماراس »، پرسش های امنیت داخلی نی، بل پرسش های در مورد مسایل اجتماعی و مناسبات با ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا تشکیل میدادند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی