وزیر دفاع ایالات متحده، چک هاگل، بتاریخ 19 مارچ با مدیران بیزنس راوند تیبل (میز مدور تجارتی)، به منظور گفتگو در مورد تحریم های اقتصادی بر ضد روسیه، دیدار نمود.

از این دیدار مخفی نه در تارنمای اینترنتی وزیر دفاع و نه در تارنمای بیزنس راوند تیبل، تذکری وجود دارد.

بیزنس راوند تیبل مهمترین انجمن کارفرمایان ایالات متحده میباشد. این انجمن از یک سوم تمام سرمایه گذاری ها در بازار سهام کشور نماینده گی مینماید.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی