وزیر دفاع اوکراین، ایهور تینیوک، با پیوستن جوانان جناح راست (نئو نازی ها) به گارد ملی نو ایجاد مخالفت کرد.

در این حال، وزیر آموزش، سرهی کویت (سوبودا)، تجهیزات 23 محله تفریحی را، که در سرتاسر کشور پراکنده است، به جوانان جناح راست، به منظور سازماندهی آموزش شبه نظامیان واگذار شد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی