ارسنی یاتسنیوک تعلق خویش به کلیسای ساینتولوجی را تکذیب کرد. در این حال، روشن شده است که صدراعظم اوکراین، برخاسته از کودتا، عضو کمیسیون سه جانبه یی میباشد که در کالیفورنیا موقعیت دارد و در سال 2009 با داوید میسکاویج، آمر فرقه مذهبی، بطور نهایت سری دیدار کرده بود. او (یاتسنیوک) در سال 2005، در هنگام گذر خویش به بانک آوال، به این سازمان پیوسته است و به یکی از کادر های دسته 6-OT (اوپراتیف تیتان درجه 6) مبدل گشته است.

اندرئی کیسکا تعلق خویش به کلیسای ساینتولوجی را رد کرده و به دادگاه بخاطر این افترا، بر ضد رقیب خویش، صدراعظم روبرت فیکو، شکایت برده است. در این حال، میلیاردر و رییس جمهور آینده جمهوریت سلواک، چارچوب فعالیت های خویش را بر اساس تعالیم فراگرفته از هوبارد سکول آف ادمینستریشن و ورلد انستیتوت آف ساینتولوجی (WISE) بنا نهاده است. زنده گی نامه وی، زنده گی خویش را باید به دست خود گرفت، توسط ناشر ساینتولوگ بنام لادیسلاو پاولیک، که حتا مقدمه کتابش را نوشته، به نشر رسیده است.

" دی چارج آف ساینتولوجی بریگاد "، نوشته واین مادسن، ستراتیجیک کلچر فاوندیشن، 1 اپریل 2014.
http://www.strategic-culture.org/news/2014/04/01/the-charge-of-the-scientology-brigade.html

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی