در حالیکه رسانه های غربی و خلیج میخواهند تصوری بدست دهند که جهاد گرایان عمدتا از قرآن خوانی بهره میجویند، آنچه در کشور سوریه بدست آمده، نشان میدهد که در حقیقت، آنها برای مست کردن خویش از تابلیت (قرص) های کپتاگون استفاده مینمایند.

اردوی عرب سوریه در طی دو روز یک موتر (اتومبیل) مملو از تابلیت های کپتاگون و یک لاری (کامیون) سیترن را به حجم یک تن (1000 کیلوگرام) بار، دستگیر کرده است.

کپتاگون (فنیتیلین کلورهایدریت) یک آمفیتامین است که باعث بوجود آمدن نوعی از احساس رضایت و خوشی گردیده و تشخیص بو را از بین میبرد. اگر با داروهای دیگر سکر آور، مثلا چرس (حشیش)، مخلوط شود، به جیره غذا اساسی جهاد گرایان مبدل میگردد. جنگاوران نه درد خود را احساس میکنند و نه رنجی را که برای دیگران به بار می آورند. پس از آن، آنها میتوانند هر نوع بی رحمی را با خنده مرتکب شوند.

برخلاف باور رایج، جهاد گرایان انگیزه نگرانی از ناحیه مذهب نداشته، بل در جستجوی لذت فوری میباشند. آنها عمدتا از میان افراد سرکش و از زندان ها انتخاب و استخدام میگردند.

کپتاگون، که توسط ناتو در سال 2011، در یک لابراتوار کشور بلغارستان ساخته شده، اکنون در سرتاسر خاور نزدیک، به شمول خاک سوریه، تولید میگردد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی