صدراعظم لیبیا، عبدالله الثانی، که بتاریخ 8 اپریل به عوض علی زیدان، که فرار کرده، از جانب پارلمان انتخاب گردیده بود، بدون تشکیل یک حکومت، استعفا داد.

او اظهار داشت که یکجا با خانواده خویش در راه فرودگاه، مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است.

« من نمیخواهم که لیبیایی ها بخاطر این کرسی صدراعظم، یکدیگر را بکشند » و علاوه نمود که این حمله، که وی هدف آن قرار گرفته بود، باعث ایجاد ترس و وحشت ساکنان یک محله مسکونی گردیده و « زنده گی شماری از آنها را به خطر مواجه ساخته بود ».

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی