مقامات سعودی به تعداد ۶۲ تن افراد، از جمله ۳ تن خارجیان، را دستگیر نموده گه بر ضد شخصیت های محلی عملیات را سازماندهی مییب افراد محلی، در جهاد سوریه و یا ییده بودند.

به نظر میی در پدیییالات متحده در خصوص بدست گرفتن دوباره جنبش های جهادیی به عاملان خود، پیوستن به ایییییگردند، زندانی خواهد نمود.

در ایی جهادیی به عنوان قهرمانان شناخته شده بودند، دولت شاهی موضع خویش را تغییر داد: یعنی از حالا جهاد را منع قرار داده، اما از بازگشت این فرزندان افراطی خویش پذیرایی خواهد نمود. همزمان، دولت شاهی به حمایت مالی و سازماندهی گروه هایی میدارند، ادامه میدهد.

دولت شاهیییل اعمل گذشته شان زندانی نشده اند، به تعداد ۳۵ تن آنها را تا زمان ارای.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی