بتاریخ 3 جون، شهروندان سوریه دعوت شده اند تا بطور دموکراتیک رییس جمهوری خویش را انتخاب نمایند. شهروندان سوریه مقیم خارج میتوانند این مسئولیت انتخاباتی خویش را در سفارتخانه های خویش انجام دهند.

در این حال، دولت فرانسه به سفارت سوریه در پاریس اطلاع داد که راه اندازی عملیات انتخاباتی آن کشور در خاک خویش را بطور رسمی ممنوع اعلان کرده است.

دولت فرانسه این انتخابات دموکراتیک را « یک نمایش مسخره » عنوان کرده است. این دولت چنین میپندارد که نباید شهروندان سوریه رییس جمهور خویش را انتخاب نمایند، بل باید طی یک کنفرانس جهانی، دولت موقت از جانب قدرت های بزرگ تعیین گردد.