شمار زیاد از باشنده گان حمص پس از آزاد شدن شهر شان دوباره برگشتند.آنها با تاسف دریافتند که بخش عمده خانه ها و دکان های شان تخریب شده اند.

دولت طلال برازی تضمین نمود که پس از این، شهر دارای امنیت بوده و قوانین جمهوری دوباره نافذ گردیده اند. در این حال افراد مسلح هنوز هم در ناحیه وائر باقی مانده اند که روند انتقال شان هنوز تمام نشده است.

دسته های پاک کاری ماین به کار خویش آغاز نموده اند.

نخستین گروه های باز سازی بدون تاخیر کارهای احیا و ساختمان دوباره ساختمانهای اساسی را آغاز نمودند.

از مدت دو سال به اینسو، حمص از جانب شماری از تکفیری های سوریه و جهادی های متعدد خارجی، مورد حمایت افسران فرانسوی، سعودی و ایالات متحده، بطور قسمی اشغال شده بود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی