طی سه روز بین ارتش لبنان و گروه های جهاد طلب در طرابلس نبردهای شدیدی جریان داشت.

ارتش از توپخانه برای بمباران مرکز شهر استفاده کرد. ده ها هزار نفر از ساکنان شهر برای فرار از نبردها خانه هایش را ترک کردند.

در این زد و خوردها تا کنون 16 نفر کشته شده اند که 11 نفر از آنها نظامی بوده اند، علاوه بر این 154 نفر نیز زخمی شده اند.

در این شهر قدیمی، بیش از 50 فروشگاه کاملاً طعمۀ زبانه های آتش شد و به 200 فروشگاه دیگر به شدت خسارت وارد آمد.

طرابلس، دومین شهر لبنان 200000 نفر جمعیت دار و از آغاز خشونت ها علیه سوریه به عنوان پناهگاه برای جهاد طلبان، خارجی و گاهی نیز برای جهاد طلبان لبنانی مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل قانون اساسی قوم گرای لبنان، برخی از رهبران این شهر که 80% آنها سنی مذهب هستند در رویاروئی با مذاهب دیگر با جهاد طلبان همبستگی نشان داده اند. از دو سال پیش، برخوردهای مرگباری بین طرفداران سرنگونی جمهوری عرب سوریه و ساکنان علوی جریان داشته است، بی آن مقامات واکنشی نشان دهند. پرچم های القاعده و سپس داعش در میدان های اصلی شهر در حالت برافراشته دیده می شود.

ترجمه توسط
حمید محوی