پانل ملل متحد مسئولیت گزینش مقامات عالی رتبه ای را دارد که استانداردهای بین المللی در زمینۀ حقوق بشر را تعیین می کنند، این بار از 21 سپتامبر 2015 عربستان سعودی ریاست آن را به عهده خواهد داشت.

عربستان سعودی دولت و کشوری است که به خاندان سعود تعلق دارد. مذهب وهابی مذهب رسمی و تنها مذهب مجاز در عربستان می باشد، بقیۀ مذاهب و ادیان ممنوع هستند. زنان بدون حجاب اسلامی و بی آن که همراه با یکی از مردان خانواده باشند، اجازه خروج از خانه را ندارند. مصرف الکل ممنوع است و غیره...

ترجمه توسط
حمید محوی