وزیر دفاع فرانسه، ژان - ایف لو درییی رقه (سوریه) از تصرف داعش، به نیروهای نظامی فرانسه و بریتانیا رو آورده است

۲۰۱۴ی سینجار (نوامبر ۲۰۱۵)، هدف بعدی بازپس گیری رقه و پیشرویی عراق و سوریه میباشد.

« نیروهایییه »، به بیان دیگر نوعی از شبه حزب سیاسییروهای استعماری (فرانسه، اسراییل، بریتانیا)، به منظور استتار واحد های حمایی سوریه)، ایجاد شده بودند، خدمت سربازی جوانان میان سن ۱۸ تا ۳۰ را اجباریییی رهبری شود و برایین پروژه سربازگیریی پناهجوییه فرار نموده اند.

بیاد می آوری۲۰۱۵ی ناپذیر تقسیم شده بودند، یی خاندان برزانیییه و واحد های دفاع مردم سوریه (متحدان سوریه و روسیه).

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی