جنرال لورد ریچارد دانات رییس ستاد کل اردوی بریتانیا در سالهای ۲۰۰۹ - ۲۰۰۶ و پس از آن مشاور شخصی داوید کامرون، صدراعظم کنونی، موضعگیری خصمانه بریتانیا در قبال سوریه را به شدت انتقاد کرد [1].

به قول « این افسر برج لندن »، لندن با حمایت از جهادی ها، که شکست شان اکنون دیگر معلومدار است، اشتباه بزرگ را مرتکب میشود. لذا دولت باید از نمونه روسیه پیروی کرده بدون درنگ به جمهوری سوریه نزدیک شود.

بریتانیا بطور مخفیانه افراد SAS، که همان گروه جهادی جیش الاسلام تمویل شده از جانب عربستان سعودی میباشد، را حمایت می نماید که هر روز شهروندان دمشق را بمباران می کنند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« روسیه در سوریه حق بجانب است، این بریتانیا است که اشتباه میکند، خشم رییس سابق اردو »، تام بچلر، دی دیلی اکسپرس، ۱۶ فبروری ۲۰۱۶
Russia is getting it RIGHT in Syria, it’s the UK getting it WRONG, blasts ex-army chief”, Tom Batchelor, The Daily Express, February 16, 2016.