ما در اینجا گزیده ای از بیانیۀ رئیس جمهور اردوغان را که از تلویزیون پخش شد منتشر می کنیم. او این سخنرانی را به مناسبت سد و یکمین سال نبرد داردانل که به پیروزی امپراتوری عثمانی علیه متفقین انجامید و به یاد بود قربانیان حملات تروریستی که چند روز پیش از این در آنکارا به وقوع پیوسته بود ایراد کرد.

* * *

(...) توجه شما را به این نکته جلب می کنم که تمام سازمان های تروریستی که در منطقۀ ما و کشور ما عمل می کنند علیه ترکیه متحد شده اند. از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای و به ویژه کشورهای غربی نمی توانند موضع گیری قاطعانه ای علیه این سازمان ها اتخاذ کنند.

امروز در بروکسل، در بلژیک گردهمآئی تشکیل شده است. بلژیک، کشور عضو اتحادیۀ اروپا — که حزب کارگران کردستان را به عنوان سازمان تروریستی شناسائی کرده است — به آنها اجازه داده است که دقیقاً پشت همان ساختمانی که گردهمآئی تشکیل شده، چادر بزنند و پرچمش را به اهتزاز درآورند. بلژیکی ها حسن نیت ندارند، صادق نیستند و به شکل متناقضی رفتار می کنند. امروز پرچم و آفیش های را جمع آوری کرده اند.

چه کسی را می خواهید گول بزنید؟ صادق باشید و بی ریا باشید. اینرا نیز بدانید که شما در مقابل خودتان با ترکیۀ ساده اندیش روبرو نیستید.

چنین امری یعنی تسلیم شدن به تروریست ها، آنها به تروریست ها تسلیم شده اند. به همین علت، هیچ دلیلی وجود ندارد که بمبی که در آنکارا منفجر شد، در بروکسل یا در شهرهای دیگر اروپائی منفجرنشود، یعنی مناطقی که به این تروریست ها اجازه داده می شود که برنامه های نمایشی خود را اجرا کنند. به همین علتی که دولت های اروپائی از روی تسامح عمل می کنند، به رغم این واقعیت آشکار، مثل این است که روی منطقۀ مین گذاری شده می رقصند. هرگز نمی توانید بدانید که چه وقتی به مین برخورد خواهید کرد، ولی روشن است که چنین فرجامی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در اینجا، من به کشورهائی که مستقیماً یا به شکل غیر مستقیم از این سازمان های تروریستی پشتیبانی می کنند هشدار می دهم. شما در خانۀ خود مار پرورش می دهید و این مار هر آن می تواند شما را نیش بزند. شاید نگاه کردن روی صفحۀ تلویزیون به بمب هائی که در ترکیه منفجر شد هیچ مفهوم خاصی برای شما نداشته باشد، ولی وقتی بمب ها در شهرهای خودتان منفجر شد، مطمئناً پی خواهید برد که ما چه احساسی داریم. ولی دراین صورت دیر خواهد بود. از فعالیت هائی که در کشور خودتان قابل قبول نمی دانید پشتیبانی نکنید، بجز وقتی که علیه ترکیه به کار می رود.

وقتی در کشور شما سوء قصدی صورت می گیرد و یکی از نمایندگانتان برای ابراز همدردی با خانوادۀ کامیکاز ملاقات می کند، بخوبی می دانم تا چه اندازه می توانید مخالف او باشید. به همین گونه اگر افرادی با دیپلم دانشگاهی یا روزنامه نگاری یا نمایندگان جامعۀ مدنی از سازمان تروریستی پشتیبانی کنند که علیه تمامیت سرزمینی کشور شما اقدام کرده اند، ما می توانیم رفتار و احساس شما را درک کنیم. مطمئن باشید، ترکیه در انطباق با حقوق قانونی علیه تروریسم مبارزه می کند، و خیلی دموکراتیک تر از کشورهای غربی رفتار می کند که این روزها در خطر مشابهی قرار گرفته اند (...)

ترجمه توسط
حمید محوی